Naszym zdaniem najlepszy portal o prawie karnym.
Prawo karno-gospodarcze

Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

18 XII
2019

wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczymW związku z prowadzeniem  działalności gospodarczej może dojść powstania szkody w obrocie gospodarczym. Kto ponosi odpowiedzialność w sytuacji, gdy szkoda zostaje wyrządzona podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą?

Pojęcie szkody w obrocie gospodarczym

Odpowiedzialność karną za wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym ponosi ten kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową.

Ponadto, szkoda w rozumieniu art. 296 § 1 i 3 Kodeksu karnego oznacza uszczerbek w majątku danego podmiotu lub utratę spodziewanych korzyści i określa się ją w pieniądzu. Warto przy tym dodać, że jeżeli zachowania podjęte przez określoną osobę (polegające na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązku) nie są uzasadnione, nie są celowe, nie są etyczne bądź są kontrowersyjne, ale w efekcie ich podjęcia nie została spowodowana szkoda majątkowa w wielkich rozmiarach lub też znaczna szkoda majątkowa to nie ma wówczas podstaw do przypisania sprawcy przestępstwa wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym.

Natomiast, nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku, o czym mowa w art. 296 § 1 k.k., to zachowanie wadliwe z punktu widzenia wyboru celów, środków lub sposobów gospodarowania w realizowaniu danego rodzaju działalności gospodarczej i podjęcie nadmiernego ryzyka gospodarczego, a nadmiernie ryzykować może tylko ten uczestnik obrotu gospodarczego, który prowadzi legalną działalność gospodarczą.

Powyższe przypadki należy odróżnić od przestępstwa oszustwa, o którym pisaliśmy w artykule Czy brak zapłaty faktury VAT jest oszustwem w rozumieniu prawa karnego?

Odpowiedzialność karna

Za opisywany czyn kodeks karny przewiduję karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jeżeli tożsama osoba, o której mowa powyżej, przez nadużycie udzielonych jej uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na niej obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zgodnie z omawianym przepisem, jeżeli celem działania sprawcy jest osiągnięcie korzyści majątkowej, podlega on karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli sprawca przestępstwa wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli sprawca przestępstwa działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Co istotne, jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Co więcej, możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej pojawia się w sytuacji, gdy dany sprawca przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie naprawił w całości wyrządzoną szkodę.


Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się z nami osobiście, abyśmy mogli pomoc konkretnie w Twojej sprawie.

Najnowsze artykuły

Nasze marki

Prawo karne i nie tylko
Zatrzymanie czy areszt - jak w takiej sytuacji należy się zachować? Jakie prawa Ci przysługują? Prawnicy w przystępny sposób odpowiadają na najważniejsze pytania z zakresu prawa oraz postępowania karnego.
Inwestycje budowlane
Jeśli jesteś inwestorem albo wykonawcą robót, ale przerasta Cię zawiłość regulacji prawnych i poziom skomplikowania kontraktów – ten portal jest właśnie dla Ciebie
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Jesteś inwestorem, który rozwija lub zaczyna prowadzić swój biznes w Polsce, a jednocześnie chciałby płacić mniejsze podatki - ten portal jest stworzony z myślą o Tobie