Naszym zdaniem najlepszy portal o prawie karnym.
Postępowanie karne

Przesłuchanie małoletniego w sprawie karnej

21 II
2020

przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego

W toku postępowania karnego zdarza się, iż zachodzi konieczność przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego. Celem zapewnienia możliwie jak największej ochrony takiej osoby, Kodeks postępowania karnego przewiduje szczególne zasady przesłuchiwania małoletnich, którzy nie ukończyli 15 roku życia. Przesłuchanie małoletniego bywa często kontrowersyjne. Czy przesłuchanie małoletniego w ramach postępowania karnego jest koniecznością? 

Małoletni jako świadek

Zasadą jest, że pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w charakterze świadka tylko wówczas, gdy jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, i tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania, lub żąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego. Więcej na temat roli zeznań świadka w postępowaniu karnym przeczytasz w artykule Składanie zeznań przez świadka w sprawie karnej.

Przesłuchanie małoletniego przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa. Prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego mają prawo wziąć udział w przesłuchaniu. Na rozprawie głównej odtwarza się sporządzony zapis obrazu i dźwięku przesłuchania oraz odczytuje się protokół przesłuchania.

Warto dodać, że ustawa przewiduje także możliwość przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania ukończył 15 lat, w warunkach wskazanych powyżej, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że przesłuchanie w innych warunkach mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na jego stan psychiczny lub gdy zachodzi uzasadniona obawa, że bezpośrednia obecność oskarżonego przy przesłuchaniu mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania świadka lub wywierać negatywny wpływ na jego stan psychiczny.

Szczególne przypadki

W sprawach o przestępstwa określone w art. 197-199 Kodeksu karnego (Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) zawiadomienie o przestępstwie, jeżeli składa je pokrzywdzony, powinno ograniczyć się do wskazania najważniejszych faktów i dowodów. Przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka przeprowadza sąd na posiedzeniu, w którym mają prawo wziąć udział prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego. Ponadto, na rozprawie głównej odtwarza się sporządzony zapis obrazu i dźwięku przesłuchania oraz odczytuje się protokół przesłuchania. Jeżeli zajdzie konieczność ponownego przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka, na jego wniosek przesłuchanie przeprowadza się w sposób wskazany powyżej, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że bezpośrednia obecność oskarżonego przy przesłuchaniu mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania pokrzywdzonego lub wywierać negatywny wpływ na jego stan psychiczny. Jeżeli przesłuchanie odbywa się z udziałem biegłego psychologa, należy zapewnić, na wniosek pokrzywdzonego, aby był on osobą tej samej płci co pokrzywdzony, chyba że będzie to utrudniać postępowanie.

Co więcej, przesłuchanie małoletniego przeprowadza się w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach w siedzibie sądu lub poza jego siedzibą.

Przesłuchanie małoletniego to tylko jeden z wielu rodzajów dowodów, które mogą być przeprowadzane w postępowaniu karnym. Więcej przykładów przedstawiamy w artykule Dowody w postępowaniu karnym.


Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się z nami osobiście, abyśmy mogli pomóc konkretnie w Twojej sprawie.

Najnowsze artykuły

Nasze marki

Prawo karne i nie tylko
Zatrzymanie czy areszt - jak w takiej sytuacji należy się zachować? Jakie prawa Ci przysługują? Prawnicy w przystępny sposób odpowiadają na najważniejsze pytania z zakresu prawa oraz postępowania karnego.
Inwestycje budowlane
Jeśli jesteś inwestorem albo wykonawcą robót, ale przerasta Cię zawiłość regulacji prawnych i poziom skomplikowania kontraktów – ten portal jest właśnie dla Ciebie
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Jesteś inwestorem, który rozwija lub zaczyna prowadzić swój biznes w Polsce, a jednocześnie chciałby płacić mniejsze podatki - ten portal jest stworzony z myślą o Tobie