Naszym zdaniem najlepszy portal o prawie karnym.
Prawo karne materialne

Ograniczenia w przemieszczaniu się wprowadzone w dniu 24 marca 2020 roku – co wynika z przepisów?

25 III
2020

ograniczenia w przemieszaniu się

W dniu 24 marca 2020 roku wydano Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, które przewiduje ograniczenia w przemieszczaniu się. Najpierw słyszeliśmy z wystąpienia Premiera, że zakazane są wszelkiego rodzaju spaceru, a w późniejszych godzinach, iż są one jednak dopuszczalne. Co wynika jednak z przepisów? Czy możemy iść na spacer, pobiegać lub wyjść na rower?

Treść przepisów

Z treści Rozporządzenia wynika, iż w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

  • wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby oraz osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
  • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych (z ograniczeniem jednak ilości osób).

W przypadku gdy przemieszczanie się następuje pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie; środkiem publicznego transportu zbiorowego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących. Ograniczeń tych nie stosuje się również do osób najbliższych w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego. Przypominamy, iż osobą najbliższą w rozumieniu przepisów prawa karnego jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Niezbędne potrzeby związane z bieżącymi sprawami życia codziennego

Jak należy rozumieć zawarte w treści rozporządzenia niezbędne potrzeby związane z bieżącymi sprawami życia codziennego, które mają stanowić wyjątek od ograniczenia w przemieszczaniu się? Niestety, rozporządzenie tego pojęcia nie wyjaśnia. Z całą pewnością będzie to konieczność udania się do sklepu, apteki, lekarza, czy też szpitala. Co jednak ze spacerami? Naszym zdaniem są one dopuszczalne, a nawet koniecznie dla każdego w obecnej sytuacji, pod warunkiem oczywiście zachowania ogólnych zasad. Chodzi tu przede wszystkim o utrzymanie odpowiedniej odległości od innych osób przebywających w tym samym miejscu. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem wychodzenie na spacer powinno odbywać się jedynie z członkami własnej rodziny. Nie trzeba zatem pożyczać psa od sąsiada, aby móc wyjść na spacer.

Minister Zdrowia ostatecznie stanął na stanowisku, iż także uprawianie sportu na świeżym powietrzu jest dopuszczalne. Jego zdaniem do kategorii niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego można zaliczyć np. jednorazowe wyjście w celach sportowych. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych. Jednocześnie warto pamiętać o tym, że powinniśmy uprawiać sport w grupie maksymalnie dwuosobowej (nie dotyczy to jednak rodzin).

Sankcje za naruszenie

Za naruszenie wprowadzonego ograniczenia w przemieszczaniu się grozi kara grzywny do kwoty 5.000,00 zł. Wg wstępnych zapowiedzi Rządu kara ta, może w najbliższych dniach zostać podwyższona do sumy 30.000.00 zł. Funkcjonariusze Policji będą kontrolować przestrzeganie wprowadzonych Rozporządzeniem ograniczeń.

Kwarantanna

Przypominamy, iż przewidziane w Rozporządzeniu ograniczenia w przemieszczaniu się nie dotyczą oczywiście osób pozostających w kwarantannie. Osoby te bowiem mają kategoryczny zakaz opuszczania miejsca izolacji. W tym zakresie odsyłamy do naszego artykułu Naruszenie obowiązku kwarantanny – co za to grozi?


Zalecamy zatem, aby dostosować się do obowiązujących przepisów i nie opuszczać miejsca kwarantanny.


O kwestiach związanych z koronawirusem informujemy na bieżąco także na blogu prowadzonym na naszej firmowej stronie mbwnet.pl. Problematyka koronawirusa nie ogranicza się jedynie do prawa karnego. Koronawirus ma też wpływ na wiele innych dziedzin życia. Polecamy zatem lekturę artykułu Koronawirus a roboty budowlane, udostępnionego na naszym portalu MBWBUDOWLANE.


Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się z nami osobiście, abyśmy mogli pomóc konkretnie w Twojej sprawie.

Najnowsze artykuły

Nasze marki

Prawo karne i nie tylko
Zatrzymanie czy areszt - jak w takiej sytuacji należy się zachować? Jakie prawa Ci przysługują? Prawnicy w przystępny sposób odpowiadają na najważniejsze pytania z zakresu prawa oraz postępowania karnego.
Inwestycje budowlane
Jeśli jesteś inwestorem albo wykonawcą robót, ale przerasta Cię zawiłość regulacji prawnych i poziom skomplikowania kontraktów – ten portal jest właśnie dla Ciebie
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Jesteś inwestorem, który rozwija lub zaczyna prowadzić swój biznes w Polsce, a jednocześnie chciałby płacić mniejsze podatki - ten portal jest stworzony z myślą o Tobie