Naszym zdaniem najlepszy portal o prawie karnym.
Postępowanie karne

Dowody w postępowaniu karnym

18 XI
2019

dowody w postępowaniu karnymW toku postępowania karnego na wniosek oskarżyciela, obrońcy, czy też z urzędu, przeprowadzanych jest szereg dowodów celem wykazania bądź to niewinności oskarżonego, bądź też popełnienia przez niego zarzucanego mu czynu. Jakie jednak dowody mogą być wykorzystane w postępowaniu karnym? Czy wszystko może być dowodem w sprawie?

Wyjaśnienia oskarżonego

Prawo składania wyjaśnień lub odmowy ich składania jest podstawowym prawem oskarżonego. Samo przyznanie się do winy przez oskarżonego Sąd ocenia jak każdy inny dowód w oparciu o pozostały materiał dowodowy zgromadzony w sprawie. Nie jest to jednoznaczne z tym, iż oskarżony z całą pewnością zostanie uznany za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Więcej na temat prawa do obrony oskarżonego przeczytasz w artykule Prawo do obrony – na czym polega?

Zeznania świadków

Świadkiem w sprawie może być osoba, która posiada wiedzę na temat okoliczności dotyczących czynu zarzucanego oskarżonemu. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma co do zasady obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Brak jest konieczności uzyskania zgody danej osoby na to, aby powołać ją na świadka w postępowaniu. Wystarczy podanie jej imienia, nazwiska oraz adresu. Zeznania świadków podlegają ocenie przez Sąd pod względem ich wiarygodności jako dowodu w postępowaniu karnym. Istnieją przypadki, gdy dana osoba nie może być przesłuchana w charakterze świadka lub przysługuje jej prawo odmowy składania zeznań. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Składanie zeznań przez świadka w sprawie karnej.

Opinia biegłego

Opinię biegłego powołuje się jako dowód w postępowaniu karnym, jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych. W celu wydania opinii można też zwrócić się do instytucji naukowej lub specjalistycznej. W wypadku powołania biegłych z zakresu różnych specjalności może być tak, że osoby te przygotują wspólną opinię. O tym, czy mają oni przeprowadzić badania wspólnie czy też wydać odrębne, rozstrzyga organ procesowy powołujący biegłych. Do pełnienia czynności biegłego jest obowiązany nie tylko biegły sądowy (widniejący na liście stałych biegłych sądowych danego Sądu), lecz także każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie.

Oględziny, otwarcie zwłok, eksperyment procesowy

W razie potrzeby dokonuje się oględzin miejsca, osoby lub rzeczy. Oględzin lub badań ciała, które mogą wywołać uczucie wstydu, powinna dokonać osoba tej samej płci. Można od tego odstąpić, jeśli łączą się z tym szczególne trudności; inne osoby odmiennej płci mogą być obecne tylko w razie konieczności.

Jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci, przeprowadza się oględziny i otwarcie zwłok. Oględzin zwłok dokonuje prokurator, a w postępowaniu sądowym sąd, z udziałem biegłego lekarza, w miarę możności z zakresu medycyny sądowej. Oględzin zwłok dokonuje się na miejscu ich znalezienia. Do czasu przybycia biegłego oraz prokuratora lub sądu przemieszczać lub poruszać zwłoki można tylko w razie konieczności. W celu dokonania oględzin lub otwarcia zwłok prokurator albo sąd może zarządzić wyjęcie zwłok z grobu.
W celu sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy można przeprowadzić, w drodze eksperymentu procesowego, doświadczenie lub odtworzenie przebiegu stanowiących przedmiot rozpoznania zdarzeń lub ich fragmentów.

Kontrola i utrwalanie rozmów

Jako dowody w postępowaniu karnym można wykorzystać także wyniki kontroli i utrwalania rozmów. Po wszczęciu postępowania sąd na wniosek prokuratora może zarządzić kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów dla toczącego się postępowania lub zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa. W wypadkach niecierpiących zwłoki kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych może zarządzić prokurator. Prokurator jest obowiązany zwrócić się w terminie 3 dni do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie postanowienia.

Inne dowody w postępowaniu karnym

Powyżej wskazane dowody są jedynie przykładowymi dowodami wykorzystywanymi w postępowaniu karnym. W zależności od okoliczności konkretnej sprawy może okazać się, iż także inne dowody w postępowaniu karnym umożliwią ustalenie okoliczności popełnienia czynu bądź też braku jego popełnienia. Ogólną zasadą jest, że dopuszczony powinien zostać każdy wniosek dowodowy, o ile:

  • przeprowadzenie takiego dowodu jest dopuszczalne;
  • okoliczność, która ma być udowodniona, ma znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy albo nie jest jeszcze udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy;
  • dowód jest przydatny do stwierdzenia danej okoliczności;
  • dowód da się przeprowadzić;
  • wniosek dowodowy w sposób oczywisty nie zmierza do przedłużenia postępowania.

Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się z nami osobiście, abyśmy mogli pomóc konkretnie w Twojej sprawie.

Najnowsze artykuły

Nasze marki

Prawo karne i nie tylko
Zatrzymanie czy areszt - jak w takiej sytuacji należy się zachować? Jakie prawa Ci przysługują? Prawnicy w przystępny sposób odpowiadają na najważniejsze pytania z zakresu prawa oraz postępowania karnego.
Inwestycje budowlane
Jeśli jesteś inwestorem albo wykonawcą robót, ale przerasta Cię zawiłość regulacji prawnych i poziom skomplikowania kontraktów – ten portal jest właśnie dla Ciebie
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Jesteś inwestorem, który rozwija lub zaczyna prowadzić swój biznes w Polsce, a jednocześnie chciałby płacić mniejsze podatki - ten portal jest stworzony z myślą o Tobie